خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس یحیی آدم خوش قلبی است، با این حاشیه ها هم پرسپولیس قهرمان آسیا می شود
شافعی: مبارزه با فساد وظیفه مدیرعامل نیست