خانه پرسپولیس عزیزی خادم هنوز به تیم ملی نرسیده، چطور برای نباختن باشگاه‌ها کاری کرده است؟
شافعی: سپاهان حریف خطرناکی است