خانه پرسپولیس پرسپولیسی‌ها پاداش گرفتند
شارژ روحی در آستانه بازی با تراکتور