خانه اخبار سیدعباسی: تصمیم دارند لیگ را ادامه دهند