خانه پرسپولیس سیدجلال: هر کاری خواستند با فینالیست آسیا کردند