خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس وزارت ورزش جوری عمل کند که شائبه طرفداری از تیم خاصی ایجاد نشود
سپهر حیدری: چطور استقلال بازیکنانش را حفظ کرده و قراردادهای میلیاردی بسته است؟