خانه لیگ برترتراکتور هفته چهارم لیگ برتر | تراکتور یک - پیکان ۲
3 شکست فیروز کریمی در 4 هفته