خانه منهای پرسپولیسلیگ برترنفت مسجدسلیمان سوشا شاگرد تارتار شد، از چهارشنبه آغاز تمرین