خانه استقلال مجوز حرفه‌اي صادر شد، ناتمام؛
سه ماه دیگر، روز از نوروزی از نو؟