سه ماه دیگر، روز از نوروزی از نو؟

0

مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال صادر نشد، ببخشید اشتباهلپی بود، صادر شد.

تمام دیروز به همین ماجرا گذشت. مجوزی که هر بار صادر می‌شد و برایهمه امری عادی بود و کمتر کسی فکر می‌کرد این همه چالش و گرفتاری برایاخذ آن وجود داشته باشد. زمزمه مشکل بر سر راه اخذ این مجوز از روزهاقبل شروع شده بود و مسئله اصلی در این ارتباط مطالبات کالدرون عنوانمی‌شد که هنوز هم پرداخت نشده است.

بعد خبر مربوط به پایان مهلت آمد که تکذیب شد. سرآخر دیروز بود کهصفحه‌ای به نام نواف الاسیوی خبر از حذف پرسپولیس و استقلال از آسیادر کنار چند باشگاه عربستانی و اماراتی داد. مجموعه اتفاقات و مطالب درروزهای اخیر یک امر را به خوبی نشان می‌دهد و آن عدم شفافیت حتی درنحوه انجام کار است. مجموعه دخیل در موضوع حرفه‌ای‌سازی یک دایرهبسته است. ابهامات زیادی وجود دارد که درباره آن صحبت نمی‌شود. مجموعه‌ای از کاستی‌ها، اشتباهات و کم کاری‌ها در همه بخش‌های مسوولدر این ماجرا دیده می‌شود. باگ زیادی وجود دارد که نمی‌توان از کنارآن‌‌‌‌هابه‌سادگی گذشت.

انحصار اطلاعات و دایره بسته حرفه‌ای‌سازی در ایران

در این ارتباط با انحصار اطلاعاتی روبه‌رو هستیم. حالا دیگر این احساسوجود دارد افرادی که طی سال‌ها در این امر دخیل بودند برای اینکه دیگراناز کار سر درنیاورند، تا حد امکان دانسته‌های خود منتقل نمی‌کنند.

حتی برای مسئولان ذیربط در باشگاه پرسپولیس که همه ساله با موضوعحرفه‌ای‌سازی روبه‌رو هستند، مواردی گُنگ است. مثلا اینکه دقیقا تحت چهشرایطی مجوز حرفه‌ای اصلا صادر نمی‌شود. بسته بودن ماجرا هم منشاحاشیه‌ها و سوالات بسیاری شده است. مثلا سوالاتی که دیروز برای بعضیمطرح شده بود و می‌پرسیدند که کنفدراسیون در روز تعطیل چه زمانی وقتکرد که مدارک جدید را بررسی کند؟

 در سازمان لیگ چه اتفاقی افتاد

هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی از ایران و با چه هدفی به یک نفر درخارج از ایران آمار داده است که پرسپولیس و استقلال حذف شده‌اند و بعدهم تاییدهایی داد که خبرگزاری‌های داخلی روی موضوع مانور کنند. آیا اینفرد می‌تواند خارج از سازمان لیگ باشد؟

دیروز در نهایت بلوایی به راه افتاد و همه در سازمان لیگ جمع می‌شوند. ازحمید سجادی وزیر و عزیزی خادم که چرتش پاره شده بود تا صدری وآجورلو و مسئولان حرفه‌ای‌سازی دو باشگاه و مسئولان سازمان لیگ.

داریوش مصطفوی نبود ولی سهیل مهدی حضور داشت. در همان اوایلصحبت‌ها آجورلو می‌گوید من فکر می‌کردم کار تمام شده است. مسئول اینکار در باشگاه گفت که همه چیز را بارگذاری کرده است و من هم از او تقدیرکردم.

آجورلو همچنین معترض می‌شود چرا کمیته حرفه‌ای‌سازی لیگ بعضی مدارکرا بررسی نکرده و در مهلت تعیین شده نواقص و ایرادات را متذکر نشدهاست؟ این اعتراض از طرف پرسپولیس هم صورت گرفت. سوالی که با تعجبمطرح شد این بود که وقتی بعضی مدارک آپلود شده، دیده نشده است تصمیمگیری برای صدور مجوز به چه ترتیبی صورت گرفته است.

از طرف مقابل هم مسایل دیگری مطرح می‌شود مثلا اینکه سال‌هاستموضوع مالکیت دولتی و مشترک دو باشگاه را در کنار مسایل دیگر باترفندهای گوناگون رفع و رجوع می‌کنند و چون هر سال این کار انجام شدهاست، عزم جدی برای رفع آن وجود ندارد. از طرف سازمان لیگ، این موضوعهم مطرح می‌شود که این سازمان به خاطر بعضی کاستی تیم‌های مختلف دراخذ مجوز و صدور مجوز ایشان با تذکر و جریمه از سوی کنفدراسیون همرو به رو شده است. در نهایت مدارک ۲ باشگاه بررسی می‌شود و سازمانلیگ اعلام می‌کند با توجه به موارد بارگذاری شده نسبت به صدور مجوزاقدام می‌کند.

داریوش مصطفوی، رئیس کمیته استیناف مجوز حرفه‌ای هم با تایید اینمطلب در این خصوص گفت: این کمیته پس از بررسی محتویات پرونده باعنایت به حساسیت موضوع و توجه به اهمیت هواداران و وظیفه ما یه توجه بهآنها، مقرر شد به استناد ماده ٨ آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای سال ٢٠٢١ با عنایت به به عدم تایید معیارهای اجباری یعنی معیارهای گروه A برایباشگاه‌‌‌‌‌های پرسپولیس و استقلال موارد به این شرح به تصمیم‌گیری رسید:

قرار شد هر کدام از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در صورت عدمبارگذاری، عدم تهیه صورت حساب‌های مالی و عدم ارائه گزارش‌هایحسابرسی عدم ارائه بدهی کارکنان، بازیکنان و مربیان قدیم معادل یکمیلیارد تومان جریمه مالی شوند که این حکم غیر قابل اعتراض تعیین شد.

 چرا صورت‌های مالی آماده نبود؟

تا این جا که پرسپولیس یک میلیارد تومانی باید جریمه پرداخت کند ولی سوالاین است که در کنار مشکلاتی که حل نمی‌شوند چرا مساله‌ای چون عدمحسابرسی اتفاق افتاده است. در این ارتباط هم سید مجید صدری و همجعفر سمیعی باید پاسخگو باشند. همه می‌دانیم که مجوز حرفه‌ای پرسپولیسهمیشه با اما و اگر صورت می‌گیرد. مسایلی مانند مالکیت مشترک و وضعیتسهام دولتی پرسپولیس، مساله‌ای خارج از کنترل باشگاه است. به این ترتیبایجاد بهانه‌هایی چون عدم حسابرسی یا مرتب نبودن صورت‌های مالی چهمعنایی دارد؟ مشکلات باشگاه در این مسیر چیست؟ سال مالی پرسپولیسدر پایان ماه خرداد به پایان می‌رسد. حرفه‌ای‌سازی معمولا در ماه شهریور ومهر انجام می‌شود. شرکت‌های حسابرسی می‌توانند در این زمان کار را جمعکنند. خب به نظر که نمی‌توانند. به نظر می‌رسد هر سال داستان همین استکه موضوع یک جورهایی رفع و رجوع میشود.

راستی به نظر همه اش این نیست. مثلا یکی از اسنادی که باید بارگزاریشود گزارش بلیت‌فروشی باشگاه در سال گذشته است. آیا در سال گذشتهبلیت فروشی اتفاق افتاد؟ خب نیفتاد. حالا کمیته حرفه‌ای‌سازی باید بیاید ومدرک را رد کند یا باید باید راه‌حل آن را پیدا کنند؟

یک موضوع بین‌المللی با تم داخلی

دیروز برای بسیاری این سوال پیش آمد در حالی که یکشنبه روز تعطیل درخارج از ایران است، چه زمانی فرصت شد که مدارک جدید بررسی شود. مسئله این بود که در این مقطع طرف حساب پرسپولیس اصلا کنفدراسیوننبود. موضوع کاملا داخلی بود. روال کار این است که مجوز حرفه‌ای راسازمان لیگ صادر می‌کند و بخش مربوطه در کنفدراسیون آن را ممیزیمی‌نماید. تا قبل از کرونا، مامورانی برای راستی‌آزمایی می‌آمدند وحالا اینکار از راه دور انجام می‌شود. در واقع برای این مقطع سازمان لیگ تصمیممی‌گیرد که باشگاهی می‌تواند مجوز بگیرد یا نه. تصمیم نهایی هم در اینارتباط اخذ نشده بود و امروز در نهایت مجوز صادر شد. مدرکی حداقل برایکنفدراسیون ارسال نشده است. سامانه کلاس که برای بارگذاری مدارک درنظر گرفته شده است از حدود ۳ هفته قبل بسته شد و بارگذاری جدید ممکننبود و نیست. حالا سازمان لیگ باید خود را آماده کند که در قبال مجوزهایصادره پاسخگو باشد. باشگاه پرسپولیس باید در این مدت، صورت‌های مالیخود را مرتب کرده باشد. همچنین کنفدراسیون فوتبال درباره مطالبات بعضیافراد سوال کرده بود که داریوش مصطفوی هم دیروز اشاره کرد که ۲ باشگاهباید وضعیت طلبکاران قطعی را روشن کنند. مثلا سوشا مکانی از کسانیاست که کنفدراسیون درباره او سوال کرد. باشگاه هم نامه دادگاه را ارایهداده است که اعلام شد این فرد بدهکار است و طلب وی نزد باشگاه بلوکهاست و نباید به وی پرداخت شود. کالدرون و خوآکین هم مورد سوال بودند کهباید پرداخت مطالبات ایشان هم پیگیری شود که بنابر اعلام چند باره سیدمجید صدری در دست اقدام است.

 این ۳ ماه از کجا آمد؟

در حال حاضر سوال اصلی این است که آیا صدور مجوز حرفه‌ای از سویکمیته صدور مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ به معنای قطعی بودن حضورباشگاه در رقابت‌های پیش روی لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود؟

معمولا این طور است. کنفدراسیون راستی آزمایی می‌کند اما این مسئلهامری زمانبر است. نکته اینجاست که کنفدراسیون فوتبال آسیا چه زمانیاسامی قطعی تیم‌های حاضر در مسابقات را اعلام می‌کند. اگر ممیزیکنفدراسیون فوتبال اسیا بعد از این مسئله باشد عملا برای موقعیت ۲ تیم دررقابت‌ها از آن جهت نیز اتفاقی روی نخواهد داد.

کاظم اولیایی، عضو کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای ایران، درصحبت‌های خود نسبت به این مسئله شائبه ایجاد کرد ولی مشخصا دربارهاین زمان‌بندی‌‌‌‌ها سخنی به میان نیاورد. تا دو ماه دیگر وارد سال میلادیجدید می‌شویم و باید دید زمان قرعه کشی چه زمانی است.

اولیایی می‌گوید: « باشگاه‌ها به خاطر اینکه در موعد مقرر نتوانستند مدارکمورد نیاز خود را بارگزاری کنند با یک جریمه مواجه می‌شوند و از طرفی یکمهلت ۳ ماهه به آنها داده می‌شود تا مدارک خود را کامل کنند. چون اینباشگاه‌ها دارای هوادار هستند و با یک مصلحت اندیشی این فرصت به آنهاداده شده استاین مهلت ۳ ماهه براساس چه معیاری آمده است؟ آیا درکنفدراسیون گزینه به خاطر دل هوادار داریم؟ آیا این موارد نشان نمی‌دهد کهموضوع تا حدی سلیقه‌ای است؟ قرار است ۳ ماه دیگر هم صدور مجوز محلدرآمد برای سازمان لیگ باشد یا اشخاص؟

وی تهدید به لغو مجوز تا ۳ ماه دیگر می‌کند. اگر ۳ماه دیگر قرعه‌کشی لیگقهرمانان آسیا انجام شده بود تکلیف چیست؟

در کل این ماجرا یکسری مسایل با یکدیگر همخوانی ندارد و به نظر می‌رسدباید درباره سیستم صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها در فوتبال ایران و افرادحاضر در آن بررسی صورت بگیرد در عین حالی که باید مشخص شودپرسپولیس قرار است تا چه زمانی با این مشکلات روبه‌رو باشد و موضوعمالکیت آن به چالشی جدی در هر کاری تبدیل شود. تا ۳ماه که هیچ شاید تا۳ سال دیگر هم نتوان مسایلی از این دست را حل و فصل کرد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

-- بارگیری کد امنیتی --