خانه لیگ برترتراکتور انتقاد از مدیریت زنوزی
سه باخت خانگی صدای هواداران تراکتور را درآورد