خانه لیگ برتر استقلال صفر - سایپا یک
سه امتیاز شیرین از آزادی