خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ همه‌چیز را برای شروع لیگ در نظر گرفتیم
سهیل مهدی: پرسپولیس از همین فرصت کوتاه استفاده کند