خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی توهمِ سنگین میزبانی و تماشاگرانی که پای‌شان به ورزشگاه باز نشده
سنگ مفت، گنجشک مفت فوتبال ایران