خانه پرسپولیس قراردادهايي که گريبان مسئولان بعدي را خواهد گرفت؛
سندروم دست بی‌قرار مدیران