خانه پرسپولیس ۵ کار مهم در پرسپولیس دارم
سمیعی: هدف اولم کسب قهرمانی آسیاست