خانه پرسپولیس خصوصی‌سازی سرخ‌آبی‌ها، معطل شورای پذیرش بورس