خانه پرسپولیس سفیر ایران در تاجیکستان نظارگر تمرین پرسپولیس