خانه لیگ برترنساجی سازمان لیگ فشاری به ما نیاورد
سرپرست نساجی: برای پرسپولیس آرزوی موفقیت داریم