خانه اخبار سرنوشت جدا شده های پرسپولیس؛ سروش و مصلح به تیم های رقیب پیوستند، درویش وند و کریمی همبازی شدند