خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی سرمربی کامبوج: ایران تیمی پیشرفته و یکی از قوی ترین تیم‌های آسیا است