خانه اخبار سرمربیگری مجیدی در تیم امید؛ طنزی با آغازی تلخ و پایانی تلخ تر / اسطوره مجازی رفت