خانه پرسپولیس در آرزوی این زرنگی‌ها در جاهای دیگر
سراغ بزرگ فوتبال آمدند، بدهی پرداخت شد