خانه لژیونرها باوجود نیاز مبرم پورتو به تغییر تاکتیک و فشار هواداران، سرجیو کونسیسائو قصدی برای استفاده از مهدی طارمی ندارد
سراب آرزوها یا قربانی لجبازی؟