خانه لیگ برترشهر خودرو سرآسیایی: امیدواریم ظلم AFC پایدار نباشد