خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشهر خودرو سرآسیایی: امیدواریم ظلم AFC پایدار نباشد