خانه اخبار واکنش عجیب وزیر به مصاحبه یحیی / کجای دنیا نتایج فنی به مدیریت مربوط می شود؟
سجادی: ورزشی ام و قواره های بازی را بلد هستم