خانه پرسپولیس مهدي ترابی؛ عصای دست يحيی براي رسيدن به گلات قهرمانی
ستاره ای كه ماه مجلس شد