خانه پرسپولیس دو روی سکه برای مهدی عبدی که قرار بود مهاجم اول پرسپولیس شود
ستاره‌ای رو به خاموشی