خانه پرسپولیس روش تامین منابع پرسپولیس از مدیران گذشته تا حال چندان تغییر خاصی نداشته است
سایه سنگین قرض