خانه اخبار سازمان لیگ:هیچ تصمیمی لیگ برتر و جام حذفی اتخاذ نشده است