خانه پرسپولیس در مورد تمدید قراردادهای پرسپولیس
زیر بار هر بند و شرطی نروید؛ جوان‌ها در اولویت باشند