خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی حسین شریفی،سخنگوی فدراسیون فوتبال:
زمین تمرین در اردن پستی و بلندی دارد اما از چمن مصنوعی لبنان بهتر است