خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر خبر داد؛
زمان دربی ۹۷ تغییر کرد