خانه اخبار زدند، سر شکستند، فحاشی کردند اما ما محروم شدیم / شبیه دربی سال ۷۳ حاشیه امن برای “فرزندان دیگر”