خانه پرسپولیس حیف از عالیشاه که به تیم ملی دعوت نشد
زادمهر: دیدار با ذوب آهن بهترین بازی پرسپولیس بود