خانه پرسپولیس ریکاوری پرسپولیسی‌ها بعدازظهر برگزار می‌شود