خانه پرسپولیس قهرمان در انتظار اولین پیروزی 
رکوردهای تکراری و حقانیت حضور ۶ بازیکن محبوب غرب