خانه پرسپولیس رونمایی از نقص مدارک پرسپولیس / شما سه ماه پیش حذف شده بودید!