خانه پرسپولیس عربشاهي: به خود و ارنج مان باختيم؛ داشتم سکته مي‌کردم
روند تیم عوض نشود، شانس قهرمانی پرسپولیس ضعیف است