خانه منهای فوتبالتوپ و تور روزنه‌ی امیدی به نام کارگران و پهلوانِ زنده‌ای به نام فلاح/ گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز