خانه اخبار روایت دربی ۶تایی ها ازروی سکوی هواداران قاسمی: تعداشان اینقدر کم بود که فکر آشوب هم نمی کردند