خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری رقابت های کشتی نظامیان جهان – تهران/ بی توجهی به خبرنگاران از سوی برگزارکنندگان