خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان – مجارستان/ نمایندگان کشورمان در پنج وزن نخست حریفان خود را شناختند