خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری کشتی آزاد قهرمانی کشور- گرگان / فینالیست های مسابقات پنج وزن نخست مشخص شدند.