خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک- قزاقستان/ فرنگی کاران روزهای آخر تمرینات خود را پشت سر می گذارند