خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی امیر درخشید، جایگاه بیرانوند به خطر افتاد
رقابت جذاب گلرها در قفس توری تیم ملی