خانه پرسپولیس رغبتی: هنوز روی پیشنهادمان به علیپور هستیم