خانه اخبار رضا ترابیان در گفت و گو با پیروزی: روحیه پرخاشگری به تیم ملی لطمه می‌زند