خانه اخبار رضا ترابیان در گفت و گو با پرسپولیس: مشکل اصلی بیرو در بلژیک، زبان فرانسه است