خانه پرسپولیس سمیعی و صدری اعضای جدید هیات مدیره
رسول پناه و رغبتی سرانجام از پرسپولیس رفتنی شدند