خانه پرسپولیس به خاطر شرایط مالی کسی حاضر نشد مدیرعامل این باشگاه شود!
رسول‌پناه: هزار تومان هم به پرسپولیس کمک نشد